Fles inleveren

TNS Nipo – statiegeld; handhaven of uitbreiden?

TNS Nipo heeft een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor uitbreiding van statiegeld op plastic. Hieruit blijkt onder andere het volgende.

Statiegeld zorgt voor een fors hogere inzamelrespons dan kunststofinzameling
Vrijwel iedereen die statiegeldflessen koopt, levert die flessen ook in bij de flessenautomaat (98%). Het financiële argument speelt daarbij een belangrijke rol. Zonder statiegeld worden flessen duidelijk minder gescheiden: door vier op de tien Nederlanders worden plastic flessen, flesjes en containers ongescheiden bij het restafval gegooid. Omdat die vier op de tien Nederlanders relatief veel plastic drankverpakkingen gebruiken, is de uiteindelijke inzamelrespons hiervan waarschijnlijk minder dan 50%.

Nederlanders steunen massaal het huidige statiegeld
Afschaffing van het huidige statiegeld op plastic flessen zou 73% van de bevolking een slechte zaak vinden. Minder dan één op de tien Nederlanders staat positief tegenover afschaffing van dit statiegeld.

Groot draagvlak voor statiegeld op kleine plastic flesjes
De steun voor uitbreiding van statiegeld naar kleinere plastic flessen is ook groot: 71% staat hier positief tegenover (en 12% negatief, iets vaker jongeren en mannen)

Ook draagvlak voor statiegeld op plastic containers voor sap- en zuiveldranken
Er bestaat vergelijkbare steun voor een verdergaande uitbreiding van statiegeld, waarbij ook plastic flessen en containers voor sappen en zuiveldranken in het statiegeldsysteem worden opgenomen. Voor zowel sappen als zuiveldranken staan zeven op de tien Nederlanders hier positief tegenover (69%).

Opvallend brede steun voor handhaving én uitbreiding van statiegeld
De steun voor statiegeld is zo breed dat er nauwelijks een bijzonder profiel valt te maken van voor- of tegenstanders. Het gaat om de gemiddelde bevolking. De houding ten opzichte van statiegeld wordt niet of nauwelijks beïnvloed door opleiding, gezinsgrootte of algemene houding naar de wereld en evenmin door het eigen gebruik van plastic verpakkingen. Ook externe omstandigheden spelen geen rol; ongeacht of men woont in de stad of op het platteland en hoe de afvalstoffenheffing wordt berekend: zeven op de tien mensen staat positief tegenover uitbreiding van statiegeld en slechts één op de tien negatief. En binnen alle politieke partijen vormen voorstanders van statiegeld op kleine plastic flesjes een ruime meerderheid.

Lees het hele rapport: TNS Nipo Statiegeld

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.